fbpx
06 82 29 09 16

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mayru v.o.f:
Laatst gewijzigd op 15 december 2020
(toevoeging, verduidelijking en aanvulling Covid compensatie artikel 10).

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1
Onder Mayru wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

Mayru Lifestyle
Postbus 105, 4040 DC, Kesteren
e-mail: info@mayru.nl Telefoonnummer: 06 82 29 09 16
KvK: 65920813 - BTWnr: NL856317275B01

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Mayru, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
2.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Mayru.
2.2 Aan de afbeeldingen, foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mayru kunnen geen rechten worden verleend, deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Mayru pas na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Mayru of een door Mayru verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.4 Mayru kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: PRIJZEN/PRIJSVERHOGING
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Mayru garandeert dat prijsverhogingen na akkoord van de aanbieding/offerte niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4: LEVERING
4.1 Bij Mayru is het alléén mogelijk producten op afspraak af te halen op Julianaplein 9 in Zetten, mits voor sommige producten anders is overeengekomen.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mayru bestellingen binnen tenminste 30 dagen uitvoeren. Indien dit onmogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 5: BETALEN EN ANNULEREN
5.1 Bij inschrijving van een workshop of cursus zijn twee manieren van betalen mogelijk: de deelnemer betaald voorafgaand aan de workshop/cursus per pin aan de balie of de deelnemer ontvangt een factuur per mail en dient deze factuur per bank binnen 14 dagen (en voorafgaande aan de training) te voldoen. Mayru bepaald de manier van betalen.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Mayru is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten.
5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.4 Mayru behoud zich het recht voor om een andere manier van betalen vast te stellen.
5.5 Eventuele annulering door de deelnemer geschiedt uitsluitend schriftelijk.
5.6 Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 1 week voor aanvang, daarna zal het volledige deelnamegeld in rekening worden gebracht.
5.7 Annuleren van een meerdaagse cursus kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang. Van 2 tot 1 week voor aanvang zal 50% van het deelnamegeld in rekening worden gebracht. Vanaf 1 week voor aanvang zal 75% van het deelnamegeld in rekening worden gebracht. Vanaf startdatum zal 100% van het deelnamegeld in rekening worden gebracht.
5.8 Mayru kan besluiten een workshop of cursus te annuleren wegens onvoldoende aanmeldingen. Hierover wordt de deelnemer per mail op de hoogte gebracht. Reeds betaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen na bekendwording van annuleren teruggestort aan deelnemer, mits dezelfde workshop of cursus op een ander moment/vaker wordt aangeboden. Dan wordt het bedrag niet teruggestort maar gebruikt als tegoed voor een toekomstige workshop/cursus.

Artikel 6: RETOURNEREN/RUILEN
6.1 Zaken kunnen tot 14 dagen na ontvangst, mits onbeschadigd en met originele verpakking en factuur of kassabon, worden geretourneerd. Neem hiervoor contact op via info@mayru.nl.
6.2 Bij retour storten van het factuurbedrag brengt Mayru eventuele verzend- en administratiekosten in mindering.

Artikel 7: GEGEVENSBEHEER
7.1 Indien u lid wordt, deelneemt aan een workshop/cursus of een bestelling heeft geplaatst bij Mayru dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Mayru houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Mayru respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Mayru maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 8: OVERMACHT
8.1 Mayru is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. O.a. vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mayru alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Mayru behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mayru gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Mayru bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Mayru is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
9.2 Mayru behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
9.3 Mayru of de door Mayru aangewezen trainer(s) zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of letsel tijdens een door Mayru gegeven training, workshop, cursus etc.
9.4 De deelnemer neemt zelf de verantwoordelijkheid eventuele blessures of klachten voorafgaand aan de training te melden aan de desbetreffende docent, zodat deze daar zover mogelijk rekening mee kan houden.
9.5 Evenmin kan Mayru aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 10: COMPENSATIEREGELING COVID-19
Wegens de gedwongen sluitingen (op 15 maart 2020 en 15 december 2020) op last van het kabinet bieden wij twee compensatieregelingen aan:

1: Als je lid blijft tijdens de sluiting en jouw contributie doorbetaald, dan ontvang je van ons iedere week, per nieuwsbrief, nieuwe digitale lessen die je thuis kan volgen, kan je opgenomen lessen volgen op ons YouTube kanaal én/of live lessen volgen via Zoom (vooraf aanmelden).

2: Tijdens de sluiting van 15 december mogen kinderen/jeugd t/m 17 jaar wel buiten blijven sporten. In dit geval mogen kinderen op jouw abonnement deelnemen aan deze lessen. Dit geldt voor eigen kinderen, familie, vrienden, buren etc.

3: Iedere maand die wij gesloten zijn, en jij lid blijft, geldt als tegoed voor één maand gratis sporten na opzegging. Dit tegoed spaar je alleen op als je tot heropening lid blijft en in de tussentijd niet opzegt. Dit tegoed kan je inwisselen na een opzegging in de toekomst. Voorbeeld: Wij zijn uiteindelijk twee maanden gesloten, dan mag je na een opzegging in de toekomst twee maanden gratis door sporten.

Voorwaarden voor deze laatste compensatieregeling:
10.1 De gratis maanden zijn niet overdraagbaar aan iemand anders;
10.2 Alleen geldig bij definitieve uitschrijving (niet bij verwachte herinschrijving op korte termijn);
10.3 Geen restitutie mogelijk in geld, materialen of cadeaubonnen;
10.4 De compensatie vervalt wanneer er binnen een maand na de heropening wordt opgezegd;
10.5 De compensatie kan niet worden gebruikt om met terugwerkende kracht uit te schrijven;
10.6 Mogen wij (tijdelijk) buiten lessen aanbieden, dan geldt dat moment als 'heropening'/'openstelling';
10.7 De standaard opzegtermijn van één maand (mits de contractduur is verlopen) blijft behouden;
10.8 Als je gebruik wilt maken van deze compensatieregeling dien je dit zelf schriftelijk kenbaar te maken bij de opzegging.

Contact met ons opnemen:
Als er vragen zijn over deze algemene voorwaarden, kan je contact met ons opnemen via de informatie hieronder.

Mayru Lifestyle
Postbus 105
4040 DC, Kesteren
Nederland
E-mail: info@mayru.nl
Telefoonnummer: 06 82 29 09 16